Closeted Conversations: Lets Start Talking Again

Sundeep Rao

Sonali Rastogi

Sarwar khan

Pooja Bhatt

Nonita Kalra

Ani Choying Drolma

Identity The Road Left Traveled


Jesh Krishnamurthy

Karan Singh

Ruma Roka

Diya Sethi

Smile Living Vidya

Shishani

Vasuda Sharma

Rahul Pandita

 

Identity The Road Left Traveled

Jesh Krishnamurthy

Sarita Devi

RJ Naved

Ameen Haque

Niren Chaudhary

Sindhu Venkatnarayanan

Dhruv Shringi

Ravi Kalra

Ritu Dalmia

Sudeep Narayan

Neha Sethi

Bombaebs

 

 

LIFE 2014 - 9th August 2014

Alan Harlam

Ashif Shaikh

Dhruv Vishwnanthan

Charlie Kim

Vandinika and Sookrit

Michael O Brien

Shweta Katti

Fawzia Koofi

Sunil Kant Munjal

Mallika Ishwaran

Uday Khemka

Bhavna Reddy

Malvinder Singh

Fearless Women 23rd April 2014

Dr. Devdutt Patnaik

Sampat Pal Devi

Laxmi Narayan Tripathi

Shubha Mudgal

Radhika Vaz

The Shift 8th Feb 2014

Dr. Karan Singh

Shiv Vikram Khemka

Aisha Chaudhary

Shantanu Moitra

Vineeth Vincent

Ani Choying Drolma

Maya Rao

Shane and Aastik

Sindhu V

David Ward

Anita Roy

David Back

Saurabh and Anant